ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος είναι ένα μακροχρόνια αναγνωρισμένο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Κέντρο. Θεωρείται μία από τις πιο ανεπτυγμένες και αποδοτικές επιχειρηματικές τοποθεσίες στην Ευρώπη, κυρίως λόγω του πολύ καλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, της προνοητικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, της εξαιρετικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής και του ευνοϊκού φορολογικού συστήματος. Ο γενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 12,5%, ο χαμηλότερος στην ΕΕ και υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας . Η Κύπρος έχει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με έμπειρο εργατικό δυναμικό που ειδικεύεται σε οικονομικές και σε επαγγελματικές υπηρεσίες.

Φορολογικό καθεστώς

  12.5% φόρος εταιρειών μόνο.

  Τα μερίσματα συνήθως απαλλάσσονται από τη φορολογία.

  Τα κέρδη από την εμπορία τίτλων απαλλάσσονται από τη φορολογία.

  Τα κέρδη, όταν η μόνιμη εγκατάσταση είναι στο εξωτερικό, απαλλάσσονται συνήθως από την Κυπριακή φορολογία.

  Δεν επιβάλλεται παρακράτηση φόρου στην Κύπρο για πληρωμές τόκων, μερισμάτων και στις περισσότερες περιπτώσεις δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης.

  Προσβασιμότητα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο συμβάσεων περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ.

  Οι εκ των προτέρων ερμηνείες του φορολογικού νόμου μπορούν να παρέχονται από τις φορολογικές αρχές της Κύπρου (φορολογικές γνωματεύσεις).

  Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το 80% των παγκόσμιων εισοδημάτων δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης, που προέρχονται από εγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο. Επίσης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και το 80% του κέρδους που προκύπτει από τη διάθεση πνευματικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Κύπρο.