Έλεγχος

Σε ένα περιβάλλον που διέπεται από όλο και πιο περίπλοκες και αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις, στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας, οι οποίες εκτελούνται από το έμπειρο προσωπικό μας με σεβασμό για την επιχείρηση και τον τομέα της δραστηριότητάς σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε τα σημερινά πολύ κρίσιμα οικονομικά ζητήματα όπως και τα θέματα της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων. Η προσέγγιση του ελέγχου μας επικεντρώνεται στην κατανόηση των επιχειρήσεων των πελατών μας και στη συνολική ρύθμιση των θεμάτων που τους απασχολούν. Συνδυάζει μια ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, διαγνωστικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, καθώς και μια συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών των πελατών μας. Ως μέλη του συνδέσμου “Association of Chartered Certified Accountants” (ACCA) στην Αγγλία και μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ), έχουμε λάβει άδεια από το ΣΕΛΚ για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών ελέγχων οικονομικών καταστάσεων, όπως απαιτείται από την Κυπριακή νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισής μας περιλαμβάνουν

  Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).   Βοήθεια στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).   Αξιολόγηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.   Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σχετικά με λογιστικά θέματα.

Πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας

Ο έλεγχος διενεργείται με βάση την ανάλυση κινδύνου έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος και να αυξήσουμε την αξία της επιχείρησης σας. Επίσης με την δική σας συνεργασία, ο έλεγχος διενεργείται εντός του ορισμένου χρονικού πλαισίου. Διοργανώνουμε τακτικές συναντήσεις ή τηλεδιασκέψεις με τους πελάτες μας, δημιουργώντας έτσι την αναγκαία σχέση που εξασφαλίζει ότι η διαδικασία ελέγχου είναι σωστά σχεδιασμένη. Παρέχουμε πρακτικές λύσεις σε προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου. Ενημερώνουμε πάντα τους πελάτες μας για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία ή / και στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Qualityserve – Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε τα σημερινά πολύ κρίσιμα οικονομικά ζητήματα όπως και τα θέματα της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.