Λογιστική διαχείριση & τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων θα διασφαλίσει ότι είστε ορθά ενημερωμένοι σχετικά με την επιχείρησή σας, βοηθώντας σας έτσι στη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων, στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και στη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Όποιο και αν είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας, οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν.

H Qualityserve μπορεί να βοηθήσει στην παροχή των πιο κάτω υπηρεσιών:

  Καταγραφή των συναλλαγών της εταιρείας και τήρηση μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων.   Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.   Προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων ταμειακών ροών.   Προετοιμασία των ετήσιων υποχρεωτικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).   Ετοιμασία ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων

Πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας

Πάντα διασφαλίζουμε ότι η καταγραφή των συναλλαγών και η ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνονται εντός του χρονοδιαγράμματος στην ώρα τους, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν πρόστιμα για τους πελάτες μας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την ανάληψη και τη διαχείριση αυτών των λειτουργιών της επιχείρησής σας, ώστε να έχετε χρόνο να κάνετε αυτό που κάνετε καλύτερα, δηλαδή να αξιοποιήσετε και να επεκτείνετε  την αξία της εταιρείας σας.

Qualityserve – Όποιο και αν είναι το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας, οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν.